Podsumowanie programu przesiewowych badań słuchu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
W okresie od 01.09.2016 do 8.12.2016r. Poradnia realizowała program pod nazwą "Przesiewowe badania słuchu uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej”
Badania prowadzono we wszystkich publicznych szkołach podstawowych mających siedzibę na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W sumie, w okresie 3 miesięcy wykonano badania przesiewowe u 367 dzieci. Warunkiem udziału w programie było wyrażenie pisemnej zgody na badania przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Przed rozpoczęciem badań do każdej szkoły dostarczono pakiety z materiałami dla rodziców, które zawierały: list do rodziców zachęcający do udziału w badaniach oraz formularz zgody na badanie. Nauczyciele klas pierwszych podjęli trud zbierania podpisanych przez rodziców formularzy zgody.

We wszystkich szkołach zdecydowana większość rodziców wyraziła zgodę na badania, co świadczy o zrozumieniu przez nich potrzeby wczesnego wykrywania wad słuchu.

W uzgodnionych z dyrektorami szkół terminach pracownicy poradni wykonywali badania audiometryczne z użyciem przenośnego urządzenia - Platformy Badań Zmysłów. Badania przeprowadzano w godzinach pobytu dzieci w szkole, w cichych pomieszczeniach wskazanych przez dyrektora.

Uzyskane wyniki wskazały obecność problemów ze słuchem u 11 % badanych dzieci.

Wszyscy uczestniczący w programie uczniowie otrzymali wyniki badań – audiogram i ulotkę profilaktyczną, informująca jak dbać o słuch. Rodzice dzieci,  u których zdiagnozowano problemy ze słuchem otrzymali informację o potrzebie dalszej specjalistycznej diagnostyki (otolaryngologicznej).

Uzyskane wyniki w pełni potwierdzają konieczność prowadzenia systematycznych badań przesiewowych, ponieważ dają one możliwość wczesnego wykrycia, rozpoznania i terapii zaburzeń słuchu u dzieci.
 
Niewątpliwie realizacja programu nie byłaby możliwa bez zaangażowania dyrektorów szkół i nauczycieli klas pierwszych. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc.
 
Anetta Szadkowska
Dyrektor Poradni
 
    Krystyna Piekarska
             Koordynator i realizator programu
powrót