Ważne przypomnienie dla rodziców dzieci klas III

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
podpis
Orzeczenia na I etap edukacyjny wydane przed 1 września 2017r. zachowują ważność do ukończenia przez dziecko IV klasy szkoły podstawowej.
To dobra wiadomość dla części z rodziców, którzy obawiają się wizyty w poradni w okresie pandemii.

W udostępnionym w 2018r. stanowisku MEN w zakresie interpretacji przepisów przejściowych regulujących ważność orzeczeń wydanych przed 1 września 2017 r. uzgodnionym z radcami prawnymi MEN czytamy:
"Zgodnie z art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wszystkie orzeczenia wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych przed 1 września 2017 r. zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Wyjątek od ww. zasady stanowią wyłącznie orzeczenia, o których mowa w art. 312 ust. 2 i 3 ww. ustawy. W przypadku orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego są to orzeczenia wydane przed 1 września 2017 r. na okres I lub II etapu edukacyjnego. Ważność ww. orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego została wydłużona do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio:
1) w klasie IV szkoły podstawowej – w przypadku orzeczeń wydanych na okres I etapu edukacyjnego;
2) w szkole podstawowej – w przypadku orzeczeń wydanych na okres II etapu edukacyjnego.
(...)
Należy zauważyć, że wyrażenie „I etap edukacyjny” i „II etap edukacyjny” oznacza, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, odpowiedni okres nauki w szkole podstawowej, tj: I etap edukacyjny oznacza okres nauki w klasie I–III szkoły podstawowej (etap ten określany jest również jako edukacja wczesnoszkolna), natomiast II etap edukacyjny oznacza okres nauki w klasie IV–VI szkoły podstawowej (od 1 września 2017 r. w klasie IV–VIII szkoły podstawowej). Mając na uwadze powyższe, a także w szczególności uwzględniając dobro uczniów i ich rodziców, w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r., w których okres, na jaki wydano orzeczenie, został oznaczony jako:
1) „czas nauki w klasie I–III szkoły podstawowej”, „okres obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej”, „okres edukacji wczesnoszkolnej”, itp. – należy traktować jako orzeczenia wydane na okres I etapu edukacyjnego i w związku z tym zachowują one ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
2) „czas nauki w klasie IV–VI szkoły podstawowej”, „okres obejmujący klasy IV–VI szkoły podstawowej”, itp. – należy traktować jako orzeczenia wydane na okres II etapu edukacyjnego i w związku z tym zachowują one ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej;
3) „czas nauki w klasie I–VI szkoły podstawowej”, „okres obejmujący klasy I–VI szkoły podstawowej”, itp. – należy traktować jako wydane na okres kształcenia w szkole podstawowej i w związku z tym zachowują one ważność do czasu zakończenia kształcenia w 8–letniej szkole podstawowej."

W praktyce oznacza to, że nie potrzebują Państwo nowego orzeczenia na IV klasę jeżeli:
  • ostatnie orzeczenie dziecka zostało wydane przed 1 września 2017r., czyli np. pod koniec "zerówki" lub w wakacje przed I klasą i
  • rubryka "na czas" zawiera sformułowanie: "I etap edukacyjny" albo: „czas nauki w klasie I–III szkoły podstawowej”, „okres obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej”, „okres edukacji wczesnoszkolnej”.


Użyte zdjęcie: Designed by Katemangostar / Freepik
powrót