Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =

Jest opinią wydawaną małym dzieciom niepełnosprawnym, jeśli niepełnosprawność stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest ważna do czasu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.
 

Potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun lub osoba (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.
  • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem (np. kopia orzeczenia sądu).
  • Zaświadczenie lekarskie wydane  przez lekarza specjalistę z diagnozą danej niepełnosprawności.
  • Opinia o funkcjonowaniu dziecka wydana przez przedszkole - jeśli dziecko jest objęte wychowaniem przedszkolnym.
Dodatkowo do wniosku można dołączyć:
  • Inną dokumentację medyczną dotyczącą niepełnosprawności dziecka.
  • Opinię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną,
  • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w sekretariacie poradni lub listownie.

Wzór wniosku i zaświadczenia lekarskiego do pobrania poniżej. Rodzic wnioskując o 2 orzeczenia lub orzeczenia i opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju składa jeden wniosek.

* 10.09.2018 - poprawiono wzór wniosku​

**06.08.2019 poprawiono wzór wniosku

Załączniki artykułu

zaswiadczenieZO2017 (pobrań: 218)