Zespół orzekający poradni

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =

Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania czy indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dodatkowo zespół wydaje opinie i orzeczenia dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z terenu powiatów: piotrkowskiego, grodzkiego piotrkowskiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego.

Od 6.09.2018 Poradnia nie wydaje orzeczeń i opinii wymienionych w poprzednim punkcie dzieciom z powiatu opoczyńskiego - to zadanie przejęła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie
 

Dokumenty wydawane przez zespół orzekający poradni:

 
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Jest opinią wydawaną małym dzieciom niepełnosprawnym, jeśli niepełnosprawność stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju.
 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wydawane jest w celu dostosowania form i metod pracy do specjalnych potrzeb edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizowania obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 roku życia.
 
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
Jest wydawane uczniom, którym stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.  
 
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 Jest wydawane dzieciom odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

 

Dostępne są nowe druki wniosków (dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych).
Według rozporządzenia rodzic wnioskując o 2 orzeczenia lub orzeczenia i opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju składa jeden wniosek. Wzór wniosku jest więc jeden. Redukcji uległa także ilość wzorów zaświadczeń lekarskich. Obecnie jest jeden wzór zaświadczenia lekarskiego dla potrzeb indywidualnego nauczania i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Dla potrzeb zespołu w innych sprawach jest inny - krótszy druk zaświadczenia. Wzory można pobrać poniżej, a także z odpowiednich zakładek.

W przygotowaniu jest wzór opinii szkolnej dostosowanej do wymogów rozporządzenia.
Dokładne informacje co powinna zawierać opinia można znaleźć w paragrafie 7 ww. rozporządzenia:

1) informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;
2) informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów:
a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – okresową ocenę funkcjonowania dziecka;
3) informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia.

** 30.08.2018 poprawiono wzór wniosku i dodano wzór opinii szkolnej
**06.08.2019 poprawiono wzór wniosku

Załączniki artykułu

zaswiadczenieIN2017 (pobrań: 435)
zaswiadczenieZO2017 (pobrań: 436)